Page 3 - sehifeler_Layout 1
P. 3

{YANVAR-MAY 2022}  —  ИШDЦNYAМЫЗ   1


                               BU YOL BİZİM

                               YOLUMUZDUR...

             Yaşadığımız 2022-ci il tarixdə regionda  COVİD-19 pandemiyasının demək olar
           və dünyada baş verən mühüm hadisələrlə  ki, başa çatması və sərhədlərin açılması,
           qalacaq. Azərbaycan və Türkiyə üçün isə  turizm sektoruna böyük dəstək versə də,
           2022-nin inkişaf və dirçəliş dövrü olacağı  əvəzində bölgəmiz daha ciddi yeni çağı-
           şübhəsizdir.              rışla üzləşib.
             Dönüb geriyə, 2000-ci illərin əvvəl-  Regionda baş verən hadisələr, dünya-
           lərinə baxanda, Bakı-Tiflis-Qars layihəsi,  da ərzağın bahalaşması, ölkələrin ixraca
           Azərbaycanla Türkiyə arasında dəmiryolu  tətbiq etdiyi qadağalar artıq hər bir ölkəni
           xətti müzakirə ediləndə bəlkə də çox az  və hökumətləri öz ərzaq təhlükəsizliyi
           adam indiki durumu təsəvvür edə bilərdi.  barədə düşünməyə vadar edir. Artıq Azər-
             Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə  baycan və Türkiyədə də bununla bağlı
           bağlı Azərbaycanın sarsılmaz mövqeyi  ciddi addımlar atılır.
           nəticəsində artıq onun işə düşməsi qısa  Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və
           zaman məsələsidir.           Sənayeçiləri İctimai Birliyi (TÜİB) olaraq bu
             Bu yenilik Azərbaycan və Türkiyəni bir  çağırışları birgə qarşılamaq əzmindədir.
           neçə ayrılmaz bağlarla birləşdirəcək, hər  Ərzaq təhlükəsizliyi, xarici bazarlara çıxış,
           iki ölkənin dünyaya çıxışına töhfə verəcək.  ixracın genişləndirilməsi kimi mövzular
             İqtisadiyyatın özündə də dəyişiklik- TÜİB-in fəaliyyətində daim önə çıxacaq,
           lər artıq davamlı şəkil alıb. Biznes üçün  əhəmiyyəti vurğulanacaq və iş adamla-
           hüquqi baza təkmilləşir, yeni qanunların,  rının bu sahəyə marağı üçün daim təbliğ
           o cümlədən gözlənilən Rəqabət Məcəl-  ediləcəkdir.
           ləsinin və «İnvestisiyalar haqqında» yeni
           qanunun qəbulu biznesin ayrı-ayrı sahələ-
           rini daha yaxşı tənzimləməyə imkan verə-          Hüseyin Büyükfırat,
           cək, sahibkarların və investorların inamını  Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və
           artıracaq.                   Sənayeçiləri İctimai Birliyinin sədri
   1   2   3   4   5   6   7   8