Page 6 - sehifeler_Layout 1
P. 6

4   ИШDЦNYAМЫЗ  —  {YANVAR-MAY 2022}

     TÜİB     “BİZ BİR AİLƏYİK”:     TÜİB-İN İLLİK TOPLANTISI KEÇİRİLİB     Sıralarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk iş adamları, şirkətləri və idarə-
     çilərini birləşdirən Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyi
     (TÜİB) iki ölkə arasında əlaqələrin güxlənməsi, genişlənməsi və cəmiyyətə faydalı
     istiqamətdə çoxsaylı layihələr reallaşdırır.
     Bu barədə mayın 14-də Bakıda Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri
     İctimai Birliyinin (TÜİB) 5-ci dönəm Seçkili Ümumi Yığıncağında bildirilib.
       TÜİB-İN FƏALİYYƏ-    İki ölkənin dövlət           “TÜİB çoxsaylı ciddi
      TİNİN VƏ GƏLƏCƏK
      ADDIMLARIN MÜZA-     rəsmiləri tədbirdə           layihələr reallaşdırır”
     KİRƏ EDİLDİYİ, ELƏCƏ     TÜİB-in fəaliyyətinin və gələcək    Açılış nitqi ilə çıxış edən TÜİB sədri
      DƏ İDARƏ HEYƏTİNƏ     addımların müzakirə edildiyi, eləcə də  Hüseyin Büyükfırat TÜİB-in fəaliyyəti barə-
     SEÇKİLƏRİN KEÇİRİL-    idarə heyətinə seçkilərin keçirildiyi ümumi  də geniş məlumat verib. Onun sözlərinə
       DİYİ ÜMUMİ YIĞIN-    yığıncaqda Azərbaycan Respublikası və  görə, sıralarında Azərbaycanda fəaliyyət
     CAQDA AZƏRBAYCAN      Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət rəsmiləri  göstərən türk iş adamları, şirkətləri və
       RESPUBLİKASI VƏ     – Türkiyə Prezidentinin Maliyyə Ofisinin  idarəçilərini birləşdirən Türkiyə və Azər-
       TÜRKİYƏ CÜMHU-     rəhbəri Göksel Aşan, Azərbaycanın İqtisa- baycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai
      RİYYƏTİNİN DÖVLƏT    diyyat nazirinin 1-ci müavini Elnur Əliyev,  Birliyi (TÜİB) - 2016-cı ildən fəaliyyətə
      RƏSMİLƏRİ, AZƏR-     Azərbaycan Hesablama Palatasının sədri  başlayıb.
       BAYCANDAKI TÜR-     Vüqar Gülməmmədov, Türkiyə və Azər-    Bildirilib ki, Azərbaycanın biznes
       KİYƏ SƏFİRLİYİNİN    baycanın Əmək və Sosial müdafiə nazir- cəmiyyətinin aktiv üzvünə çevrilmiş TÜİB-
       NÜMAYƏNDƏLƏRİ,     lərinin müavinləri Ertuğrul Soysal və Anar  in üzvləri tikinti, istehsal, infrastruktur,
      MİLLƏT VƏKİLLƏRİ,    Əliyev, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı üzrə  qida sənayesi, ticarət sənaye, xidmətlər,
      SAHİBKARLIQ TƏŞ-     Dövlət Agentliyinin (KOBİA) rəhbəri Orxan  turizm, ictimai iaşə, məsləhət xidmətləri,
      KİLATLARININ RƏH-    Məmmədov, Azərbaycandakı Türkiyə    tibb, əczaçılıq və sair sahələrdə fəaliyyət
      BƏRLƏRİ, İŞ ADAM-     səfirliyinin nümayəndələri, millət vəkilləri,  göstərərək ölkə iqtisadiyyatına və Azər-
       LARI, İDARƏÇİLƏR    sahibkarlıq təşkilatlarının – ASK, ATİB, MÜ- baycan-Türkiyə əlaqələrinə töhfə verirlər.
       VƏ İCTİMAİYYƏTİN    SİAD rəhbərləri, iş adamları, idarəçilər və  TÜİB Türkiyə və Azərbaycan arasında
       NÜMAYƏNDƏLƏRİ      ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edib.  biznes və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi,
         İŞTİRAK EDİB.     Toplantıda Ümummilli lider Heydər  eləcə də Azərbaycana dəstəklə bağlı çox-
                   Əliyev, Ulu Öndər Mustafa Kamal Atatürk  saylı ciddi layihələr reallaşdırmaqdadır.
                   və şəhidlərin xatirəsi yad edilib, hər iki  «Bu işlərdəki böyük məsuliyyətimizin
                   ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib.  fərqindəyəm. Prezidentlərimizin müəy-
                                       yənləşdirdikləri ticarət həcmi hədəfinə
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11