Page 8 - sehifeler_Layout 1
P. 8

6   ИШDЦNYAМЫЗ  —  {YANVAR-MAY 2022}                                  Hüseyin Büyükfırat:
                                  TÜİB Türkiyə və Azərbaycan arasında biznes

                                  və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, eləcə də
                                  Azərbaycana dəstəklə bağlı çoxsaylı ciddi

                                  layihələr reallaşdırmaqdadır

                                  TÜİB olaraq sosial məsuliyyətimizi
                                  də dərk edirik


                   “Türk investorları           “Türkiyə Azərbaycanın
                   Qarabağda olmalıdır.          qeyri-neft sektoruna ya-
                   Bu - fürsət deyil, bir         tırımlarda 1-ci yeri tutur»
                                        Toplantıda çıxış edən İqtisadiyyat nazi-
                   missiyadır”.              rinin 1-ci müavini Elnur Əliyev Azərbaycan
                    Onun sözlərinə görə, Qarabağın yeni- və Türkiyə arasında iqtisadi münasibətlə-
                   dən qurulması ilə bağlı türk iş adamlarının  rin yüksək səviyyədə olduğunu və daha
                   üzərinə də böyük vəzifə düşür: “Türk  da inkişaf etdiyini bildirib. Onun sözlərinə
                   investorları Qarabağda olmalıdır. Bu -  görə, Türkiyə Azərbaycnın ən çox xarici
                   fürsət deyil, bir missiyadır. Qarabağı abad  sərmayə yatırdığı ölkədir və bu sahə-
                   hala gətirməyimiz, işğaldan azad edilən  də 1-ci yeri tutur. Hazırda Azərbaycanın
                   bölgələri yaşanan bölgələr halına gətir- Türkiyəyə yatırdığı sərmayələrin məbləği
                   məyimiz, ən azı azərbaycanlılar qədər,  20 milyard dolları keçib. Öz növbəsində
                   türkiyəlilərin də vəzifəsidir”.     Türkiyə Azərbaycanın qeyri-neft sekto-
                    «Bununla bağlı böyük işlərin aparıldığı- runa yatırılan sərmayənin həcminə görə
                   nı görürəm və inşallah artıq 5 ildən sonra  1-ci yeri tutur – indiyədək türk şirkətləri
                   yenə burada görüşüb Qarabağda artıq   qeyri-neft sektoruna 2,9 milyard dollar ya-
                   həyata keçirilmiş layihələr barədə danı- tırıb. Türkiyə Azərbaycanın ikinci ən böyük
                   şacağıq»-deyə Maliyyə Ofisinin rəhbəri  tərəfdaşıdır.
                   bildirib.
                                       “TÜİB-in həyata keçirdiyi

                                       fəaliyyət çox önəmlidir».
                                        E.Əliyev bildirib ki, hazırda Azərbay-
                                       canın işğaldan azad olunan ərazilərinin
                                       yenidən qurulmasında türk şirkətləri, o
                                       cümlədən iri holdinqlər aktiv iştirak edir.
                                       Azərbaycanda indiyədək 4800-ə yaxın
                                       türk şirkətinin qeydiyyatdan keçdiyini
                                       xatırladan nazir müavini TÜİB-in fəaliyyəti-
                                       nin ənəmiyyətini vurğulayıb: «Ölkələrimiz
                                       arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da
                                       inkişaf etdirilməsi, yeni təşəbbüslərin irəli
                                       sürülməsi üçün özəl sektor nümaynədələ-
                                       rinin və bu iş adamlarının təşkilatlandığı
                                       strukturların, o cümlədən Türkiyə və Azər-
                                       baycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13