Page 15 - sehifeler_Layout 1
P. 15

{YANVAR-MAY 2022}  —  ИШDЦNYAМЫЗ   13

     lərin göstərilməsini təmin etmək üçün  2022-ci il ərzində yeni KOB inkişaf mərkəzlərinin, KOB-lara
     Bakı şəhərində yaxın müddətdə KOB evi
     fəaliyyətə başlayacaq. 2022-ci il ərzində  yerində xidməti təmin edən KOB dostu şəbəkəsinin genişləndi-
     yeni KOB inkişaf mərkəzlərinin, KOB-lara  rilməsi nəzərdə tutulur. Klasterlərin inkişafı, model müəs-
     yerində xidməti təmin edən KOB dostu
     şəbəkəsinin genişləndirilməsi nəzərdə  sisələrin yaradılması ilə sahibkarların təcrübəsinin artırıl-
     tutulur. Klasterlərin inkişafı, model müəs-
     sisələrin yaradılması ilə sahibkarların  ması üçün də dəstək mexanizmləri hazırlanır.
     təcrübəsinin artırılması üçün də dəstək
     mexanizmləri hazırlanır.
      Paralel olaraq mikro və kiçik sahibkar- istəyən şəxslər yararlana bilərlər.
     ların ticarət şəbəkələrinə çıxışına KOBİA  Eyni zamanda, KOBİA yerli layihələrə
     tərəfindən dəstək mexanizmi üzrə müra- investisiyaların cəlb olunması üçün kiçik
     ciətlərin qəbulu davam edir. Bu dəstək  və orta bizneslərdən layihələr qəbul edir.
     çərçivəsində ticarət obyektində sahibkarın  Bu layihələr ixracyönümlü və idxalı əvəz
     istifadəsinə veriləcək satış yerinin ölçü- edən, yüksək keyfiyyətli, rəqabətqabiliy-
     sü 50 sm, məhsulların satış sahəsində  yətli məhsul istehsalı, qeyri-neft sektoru-
     yerləşdirilməsi müddəti isə 3 aydır. Mikro  nun prioritet sahələrinə aid olmalı, yeni
     sahibkarlar onun istifadəsinə verilən satış  müəssisələr yaradılmasını və ya innovativ
     sahəsinə görə icarə haqqının 20%-ni, kiçik  alətlərin tətbiqi ilə mövcud müəssisələrin
     sahibkarlar isə 50%-ni ödəyəcəkdir.   və bizneslərin yenidən qurulmasını təmin
      Eyni zamanda KOB-lara göstərilən   etməlidir. Layihələr ekspertlər tərəfindən
     xidmətlərin elektronlaşdırılması və tək- qiymətləndirilir, uyğun olan layihələrin
     milləşdirilməsi üzərində işlər aparılır. Bu  maliyyə göstəriciləri təhlil edilir və yekun
     il ərzində qadınlar və gənclər arasında  investisiya layihələri KOBİA tərəfindən
     sahibkarlığın inkişafı, KOB-larda “yaşıl  maraqlı investorlara təqdim olunur.
     iqtisadiyyat”ın təbliği ilə bağlı tədbirlər
     nəzərdə tutulur.              - KOBİA Azərbaycanda kiçik və orta
                         bizneslə ən sıx işləyən dövlət qurumuna
      - Ölkədə həyata keçirilən siyasətin  çevrilib. Hazırda kiçik və orta biznesin
     prioritet istiqamətlərindən biri də qey- tez-tez rastlaşdığı problemlər hansılardır
     ri-neft sektoruna investisiyaların cəlbi və  və onların həlli üçün hansı vasitələrdən
     bu prosesi stimullaşdırmaqdır. KOBİA bu  istifadə edilir?
     prosesə necə dəstək verir?         - KOBİA-nın strateji fəaliyyət gündəliyi
      - Bu prosesdə KOBİA aktiv iştirak   sahibkarlarla qarşılıqlı əlaqə şəklində,
     edir, mütəmadi olaraq yerli və xarici iş  onların ehtiyac və inkişaf meyilləri öyrənil-
     adamları arasında təşviqat işləri aparır.  məklə müəyyən edilir. Bu məqsədlə həm
     Ölkəmizin əlverişli biznes və investisiya  daxili resurslar, həm də peşəkar şirkətlər
     mühiti, o cümlədən Qarabağın investi-  cəlb olunmaqla mütəmadi sorğular keçi-
     siya potensialı, birgə layihələrin həyata  rilir, sahibkarlardan daxil olan müraciətlər
     keçirilməsi, uğurlu modellərin tətbiqi,  təhlil olunur və sahəvi görüşlər təşkil edilir.
     yerli sahibkarların məhsul və xidmətlərini  Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sub-
     tanıtmaq məqsədi ilə Azərbaycanda və
     xarici ölkələrdə müxtəlif tədbirlər təşkil
     olunur. KOBİA-nın dəstəyi və təşkilatçılı-                          KOBİA-nın
     ğı ilə ölkəmizin, o cümlədən Qarabağın                          inzibati binası
     iqtisadi potensialı 2020-ci ildə İstanbulda
     təşkil olunmuş “MUSİAD Expo” sərgisində,
     2021-ci ildə Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq
     Biznes Forumda, Azərbaycan İnvestisiya
     və Mədəniyyət Sammitində, “Rebuild Ka-
     rabakh” Sərgisində, bu il Dubayda keçiril-
     miş İllik İnvestisiya Toplantısı çərçivəsində
     təşkil olunmuş sərgidə təqdim olunub.
      Azərbaycanda kiçik və orta sahibkar-
     lıq subyektlərinin investisiya imkanlarını
     genişləndirmək məqsədilə – www.invest.
     smb.gov.az investisiya portalı yaradılıb.
     Portaldan biznes layihəsi olan, investor
     axtaran, mövcud biznesini satmaq istəyən
     və ya qeyd edilən layihələrə yatırım etmək
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20