Page 12 - sehifeler_Layout 1
P. 12

10   ИШDЦNYAМЫЗ  —  {YANVAR-MAY 2022}

     RƏSMİ XRONİKA


     “MƏN BU GÜN QARDAŞIMIN     MƏMLƏKƏTİNDƏYƏM…”


      MAYIN 14-DƏ TÜR-      Mayın 14-də Türkiyədə, Qara dəniz  unutmayacaq.
        KİYƏDƏ, QARA     sahilində Rize şəhərində, Rize-Artvin Hava  Qarabağın bərpası işində bərabər,
       DƏNİZ SAHİLİNDƏ     Limanı fəaliyyətə başlayıb. Türkiyədə  çiyin-çiyinə çalışırıq. Bir çox Türkiyə
       RİZE ŞƏHƏRİNDƏ,     60-a yaxın hava limanı olsa da, sözüge- şirkətləri, o cümlədən xarüqə adlandırılan
       RİZE-ARTVİN HAVA    dən limanın özəlliyi, onun dənizdə inşa  bu gözəl hava limanını inşa edən şirkət
      LİMANI FƏALİYYƏTƏ     edilməsidir.              də Qarabağda bərpa işləri ilə məşğuldur.
      BAŞLAYIB. TÜRKİYƏ-      Hava limanına ilk dəfə Türkiyə Prezi- Bizim minlərlə türk qardaşımız bu gün
     DƏ 60-A YAXIN HAVA     denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Azər-  Azərbaycanda Qarabağın bərpası ilə bağlı
       LİMANI OLSA DA,    baycan Prezidenti İlham Əliyevin təy-  öz işini görür, öz sözünü deyir».
      SÖZÜGEDƏN LİMA-     yarələri eniş edib.            Rizenin türk dünyasına Rəcəb Tayyib
     NIN ÖZƏLLİYİ, ONUN      Tədbirdə çıxış edən prezident İlham  Ərdoğan kimi lider bəxş etdiyini xatırla-
     DƏNİZDƏ İNŞA EDİL-     Əliyev bu hadisəni gündən-günə güc-   dan prezident «Mən bu gün qardaşımın
           MƏSİDİR.    lənən Türkiyənin uğurlu inkişafının göstə- məmləkətindəyəm və demək olar ki, öz
                   ricisi adlandırıb. Azərbaycan prezidenti  məmləkətimdəyəm» deyib.
                   Qarabağ Savaşında Türkiyənin Azər-     Mərasimdə iştirakına görə, İlham
                   baycana qardaş dəstəyini xüsusi qeyd  Əliyevə təşəkkür edən Türkiyə Prezidenti
                   edib, hazırda Qarabağın bərpasında türk  Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışında ölkənin
                   şirkətlərinin iştirakını xatırladıb: «Savaşın  qürurverici əsərləri arasında yer alan
                   ilk saatlarından son dəqiqəsinə qədər –  Rize-Artvin Hava Limanının adi layihə
                   Şuşa şəhərində bayrağımız ucalana qədər  olmadığını bildirib: «Dünyada dəniz üzə-
                   mənim qardaşım, qardaş Türkiyə xalqı  rində inşa edilən cəmi beş hava limanı var.
                   bizim yanımızda idi, bizə arxa, dayaq idi və  Bunların, açılışını etdiyimiz Rize-Artvinlə
                   Azərbaycan xalqı heç vaxt bu qardaşlığı  birlikdə ikisi ölkəmizdədir»
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17