Page 11 - sehifeler_Layout 1
P. 11

{YANVAR-MAY 2022}  —  ИШDЦNYAМЫЗ   9

                                                    TÜİB               PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV


              SAHİBKARLARI TƏLTİF EDİB

                        SƏRƏNCAM                    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Babayev Abbas Qəzənfər oğlu
                   İlham Əliyev 25 aprel «Sahibkarlar günü»  Babayev Bəxtiyar Ağamir oğlu
                   münasibətilə «Azərbaycan Respublika-    Bağırlı Adil Tofiq oğlu
                   sında sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində   Bağmanov Hikmət Kamal oğlu
                   fərqlənən şəxslərin təltif edilməsi haqqın- Büyükfırat Hüseyin Mehmet oğlu
                   da» Sərəncam imzalayıb.          Cabbarov Yusif Həsən oğlu
                    Sərəncama əsasən Azərbaycanın      Çulaqov Rəşid Yasin oğlu
                   iqtisadi inkişafına verdikləri töhfəyə və  Hümmətov Qalib Xanlar oğlu
                   sahibkarlıq sahəsində səmərəli fəaliyyət- İsmayılov Əfqan Sultanəli oğlu
                   lərinə görə, bir qrup sahibkar «Dostluq» və  Karaşahin Ramazan Əbubəkir oğlu
                   «Tərəqqi» medalları ilə təltif olunublar.  Quliyev Ehtiram Tofiq oğlu
                    “Dostluq” ordeni ilə          Quliyev Ruslan Gəray oğlu
                    Hisarcıklıoğlu Mustafa Rifat      Məmmədov Tofiq Rafiq oğlu
                    “Tərəqqi” medalı ilə          Məmmədov Zaur Samiddin oğlu
                    Alısoy İbrahim Aydın oğlu        Mirzəyev Əli Məmməd oğlu
                    Aslanov Zöhrab Vəli oğlu        Traldi Manuela Stefano.

     TÜİB RƏHBƏRİ HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT


     «TƏRƏQQİ» MEDALINA LAYİQ GÖRÜLÜB                                       mını birləşdirən Türkiyə və Azərbaycan İş
                                       Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin
                                       (TÜİB) sədri H.Büyükfırat biznes fəaliy-
                                       yəti ilə yanaşı, ictimai aktiv fəaliyyətlə də
                                       məşğuldur.
                                        TÜİB sədri 2-ci Qarabağ müharibəsi
                                       dövründə Azərbaycana fəal dəstəyi ilə
                                       yadda qalıb. Eləcə də müharibə başa
                                       çatdıqdan sonra onun təşəbbüsü ilə irəli
                                       sürülən və TÜİB-lə tərəfdaşları tərəfin-
                                       dən reallaşdırılan «Tək millət, tək ürək»
                                       layihəsi çərçivəsində onlarla şəhid və qazi
                                       övladlarının Türkiyə universitetlərində
                                       tamamilə pulsuz olaraq təhsili təşkil edilib.
                                        Hüseyİn Büyükfırat yüksək qiymətə
                    Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və  və etimada görə dövlət başçısına təşək-
                   Sənayeçilər Birliyinin (TÜİB) sədri Hü- kürünü bildirib: «Böyük etimada görə
                   seyin Büyükfırat iqtisadi inkişafa verdiyi  cənab İlham Əliyevə öz adımdan və sədri
                   töhfələrə və sahibkarlıq sahəsində fəal  olduğum Türkiyə-Azərbaycan Türkiyə
                   fəaliyyətinə görə Azərbaycan Prezidenti  İş Adamları və Sənayeçilər Birliyi (TÜİB)
                   İlham Əliyev tərəfindən «Tərəqqi» medalı  adından dərin təşəkkürümü bildirirəm.
                   ilə təltif edilib.           TÜİB olaraq ölkə iqtisadiyyatının daha da
                    Azərbaycanda müstəqilliyin ilk illərin- inkişafı və yüksəlişi üçün bütün gücümüzü
                   dən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən tanın- səfərbər edəcək, digər sahələrdə oldu-
                   mış iş adamı Hüseyin Büyükfırat «Büyükfı- ğu kimi sosial-iqtisadi sahədə də uğurlu
                   rat» şirkətlər qrupunun rəhbəridir.   islahatlar prosesinə töhfə vermək üçün
                    Sıralarında yüzlərlə sahibkar və iş ada- əlimizdən gələni edəcəyik».
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16