Page 10 - sehifeler_Layout 1
P. 10

8   ИШDЦNYAМЫЗ  —  {YANVAR-MAY 2022}

     TÜİB
     PROF. DR. GÖKSEL AŞAN:

     “TÜRK İNVESTORLARI QARABAĞDA OLMALIDIR.

     BU - FÜRSƏT DEYİL, BİR MİSSİYADIR”


                                       arasındakı dostluq münasibətlərindən
                                       qaynaqlanır: «Bizim işimiz bu münasibətlə-
                                       ri daha da genişləndirmək və buna dəstək
                                       verməkdir. Bunun üçün prezidentlərdən
                                       göstəriş gözləməli deyil, görəcəyimiz işləri
                                       həyata keçirməliyik».
                                        «İki ölkə arasındakı bu qardaşlıq, həm
                                       də böyük fədakarlıq tələb edirdi və buna
                                       nail olunub. Bu qardaşlığın dəyərini bilmə-
                                       li, yaratdığı fürsətləri dəyərləndirməli və
                                       istifadə etməliyik»-deyə Maliyyə Ofisinin
                                       rəhbəri bəyan edib.
                                        G.Aşan bildirib ki, iki ölkə arasında
                                       əlaqələrin daha da dərinləşməsi prosesi
                                       2-ci Qarabağ Savaşından əvvəl başlamış-
                                       dı. Amma son 2-3 ildə Türkiyə ilə Azər-
                                       baycan arasında bütün sahələrdə - iqti-
                                       sadiyyat, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət və
                                       sair – əlaqələr güclənməkdədir: «Münasi-
                                       bətlərin inkişafında Azərbaycandakı yeni
                                       komandanın böyük qatqısı oldu. Onların
                                       hamısına, o cümlədən İqtisadiyyat naziri
                                       Mikayıl Cabbarova və Prezidentin kömək-
                                       çisi Şahmar Mövsümova buradan ayrıca
                                       təşəkkür edirəm».
                                        G.Aşan bildirib ki, hazırda qarşıda
                                       duran əsas məsələ işğaldan azad edilən
                                       Qarabağın yenidən qurulmasıdır və türk
                                       iş adamları bu işlərdə aktiv olmalıdırlar:
                                       «Qarabağ bizim üçün xüsusi bir əhəmiy-
                                       yət daşıyır. Biz onu dirçəltməliyik. Oradan
                                       qovduqlarımız Qarabağı nə qədər dağıtdı-
                                       larsa, bizim də ən azı o qədər qurmağımız
                                       lazımdır».
                                        Qarabağın dirçəldilməsi, o torpaqlarda
                                       quruculuq-bərpa işlərinin görülməsində
                    «Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib   də türk iş adamlarının üzərinə böyük
                   Ərdoğan Türkiyə və Azərbaycan arasın-  vəzifə düşür:
                   daki əlaqələrə verilən töhfələri sayğı və  «Türk investorları Qarabağda olmalıdır.
                   məmnunluqla qarşılayır. TÜİB də əvvəldən  Bu - fürsət deyil, bir missiyadır. Qarabağı
                   bu sahədə ən mühüm xidmətlər göstərən  abad hala gətirməyimiz, işğaldan azad
                   qurumlardan biridir və bununla bağlı pre- edilən bölgələri yaşanan bölgələr halı-
                   zidentin salamını və mesajını çatdırıram».  na gətirməyimiz, ən azı azərbaycanlılar
                    Bu sözləri Türkiyə və Azərbaycan İş  qədər, türkiyəlilərin də vəzifəsidir. Hamı-
                   Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin  mızı cənnətdən seyr edən şəhidlərimizin
                   (TÜİB) illik yığıncağında iştirak etmək üçün  qarşısında borcumuzdur. Hər kəsin buna
                   Bakıya səfər etmiş Türkiyə Prezidentinin  belə yanaşması, hətta zərər etməyi də göz
                   Maliyyə Ofisinin rəhbəri Prof. Dr. Göksel  qabağına almaq lazımdır».
                   Aşan toplantıdakı çıxışında bildirib.   «Bununla bağlı böyük işlərin aparıldı-
                    O bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə  ğını görürəm və onların nəticəsini verə-
                   arasındakı bu gözəl münasibətlər həm də  cəyinə ürəkdən inanıram»-deyə Türkiyə
                   ölkə rəhbərlərinin - prezidentlər Rəcəb  Prezidentinin Maliyyə Ofisinin rəhbəri Prof.
                   Tayyib Ərdoğanın və İlham Əliyevin   Dr. Göksel Aşan bildirib.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15