Page 9 - sehifeler_Layout 1
P. 9

{YANVAR-MAY 2022}  —  ИШDЦNYAМЫЗ   7


        Göksel Aşan                      Elnur Əliyev        Bu, bir fürsət deyil, bizim şəhidlərimiz       Ölkələrimiz arasında iqtisadi
        qarşısında borcumuzdur                əməkdaşlıq üçün TÜİB-in həyata
                                   keçirdiyi fəaliyyət çox önəmlidir


     Birliyinin TÜİB-in həyata keçirdiyi fəaliyyət  seçkilər keçirilib. Şəffaf və demoktratik şə-
     çox önəmlidir».             raitdə keçirilən seçkilərin nəticəsi olaraq
      Nazir müavini bildirib ki, ölkələr arasın- Hüseyin Büyükfırat yenidən Türkiyə və
     da imzalanmış preferensial ticarət sazişi  Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri
     bu əməkdaşlığın daha da inkişafına imkan  İctimai Birliyinin sədri seçilib.
     verir. Eləcə də iki ölkənin əməkdaşlığı nə- TÜİB-in idarə heyətinin üzvləri olaraq
     ticəsində reallaşdırılan nəqliyyat və enerji  isə Savaş Uzan («Azersun Holding»), Lok-
     layihələri Avrasiyanın enerji və nəqliyyat  man Biter («Makro 2000»), Ender Kavuk
     xəritəsini yenidən yaradır.       («Asfarma»), Necmettin Taşbağ («Kartaş
      Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər  MMC»), Ümit Hira («Tekfen»), Selim Akbay
     Azərbaycan və Türkiyə arasında sosial-iq- (şəxsi üzv), Azər Mirzəyev («Məmmədo-
     tisadi əlaqələrinin inkişafı, əhəmiyyəti, iki  ğulları» QSC), Avni Demirci («Alka-And»
     ölkənin biznes qurumlarının əməkdaşlığı  MMC), Əhəd Əsgərov («Optimal Elektro-
     barədə məlumat verərək, TÜİB-in fəaliyyə- nika»), Günay Ağayeva («İkra Logistika»
     tində uğurlar arzu ediblər.       MMC), Hakan Evsen («Skylife travel»),
                         Emrah Uçar («Maqro Construction» MMC
     TÜİB-in yeni rəhbərliyi         AR filialı), Mustafa Çelenk («Axsis» MMC),
                         Fərid Novruzi («Novco» MMC) seçilib.
     formalaşdı
      Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və  TÜİB bir ailədir...
     Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) ümumi  Yığıncaqda TÜİB-in Nəzarət və Təftiş
     yığıncağında Qurumun rəhbərliyinə –   komissiyasi da formalaşıb. Tamer Tanrıver-
     idarə heyətinə və təftiş komissiyasına  di («Tork Çelik Ltd»), Ramiz Əliyev («Türk
                         Amerikan Medikal») və Vüsal Xəlilov
                         («Mobil Group» MMC) komissiyanın üzvləri
     Şəffaf və demoktratik şərait-      seçiliblər.
                           Seçkidən sonra toplantıda çıxış edən
     dƏ keçirilən seçkilərin nəticəsi    TÜİB rəhbəri Hüseyin Büyükfırat yeni se-

     olaraq Hüseyin Büyükfırat        çilən üzvləri bir daha təbrik edərək onlara
                         işlərində uğurar arzulayıb.
     yenidən Türkiyə və Azərbaycan       TÜİB rəhbəri bildirib ki, Türkiyə və
     İş Adamları və Sənayeçiləri       Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri
                         İctimai Birliyi bundan sonra da ölkə iqtisa-
     İctimai Birliyinin sədri seçilib.    diyyatına və Azərbaycan-Türkiyə əlaqələ-
                         rinə töhfə verməkdə davam edəcək.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14