Page 13 - sehifeler_Layout 1
P. 13

{YANVAR-MAY 2022}  —  ИШDЦNYAМЫЗ   11

                         Bu, elə bir uğur hekayəsidir ki, özündə bi- RİZE-ARTVİN HAVA
                         zim mübarizə ruhumuzu ehtiva edir. Bunu  LİMANI QARA DƏNİZ
                         Qarabağda da sübut etdiniz».        SAHİLİNDƏ 3 MİLYON
                           Rize-Artvin Hava Limanının tarixi 2014- KVADRAT METRLİK
                         cü ildə prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın  SAHƏDƏ DƏNİZİN
                         Rize şəhərindəki çıxışı ilə başlayır. «Mən  DOLDURULMASI İLƏ
                         sənə baxıram, sən göyə baxırsan, anla-   5 İL MÜDDƏTİNƏ Tİ-
                         dım ki, hava limanı istəyirsən» sözlərin- KİLİB. TİKİNTİ İŞLƏRİ
                         dən sonra Rize və Artvinə ortaq xidmət   ƏVVƏLCƏ SUYUN
                         göstərəcək hava limanı üçün işlərə start  ALTINDA, SONRA İSƏ
                         verildi.                  DƏNİZİN ÜZƏRİNDƏ
                           Rize-Artvin Hava Limanı Qara dəniz   DAVAM EDİB.
                         sahilində 3 milyon kvadrat metrlik sahədə
                         dənizin doldurulması ilə 5 il müddətinə
                         tikilib. Tikinti işləri əvvəlcə suyun altında,
                         sonra isə dənizin üzərində davam edib.
                           Mülki və hərbi məqsədlərlə istifadə
                         olunacaq hava limanının yerinin möhkəm-
                         liyi üçün dənizin altında aeroportun tikil-
                         diyi sahənin altından qum və ümumilikdə
                         1 milyon kubmetr material çıxarılıb. Hava
                         limanının tikildiyi ərazidə dənizin dərinliyi
                         17-28 metr təşkil edir. Bu dərinliyi dol-
                         durmaq üçün 100 milyon ton daş istifadə
                         edilib. Hər birinin çəkisi 8-10 tona qədər
                         olan, milyonlarla daş buraya yük maşınları
                         və gəmilərlə daşınıb.
                           Daxili və beynəlxalq uçuşların edilə
                         biləcəyi Rize-Artvin Hava Limanı, 3 min
                         metr uzunluğunda və 45 metr enində
      Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan    uçuş-enmə zolağına malikdir.
     iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişaf etdiyini,  Hava limanının tikintisi zamanı Türkiyə-
     nəqliyyat sahəsində böyük layihələrin re- də 56 fərqli sektor bundan birbaşa və ya
     allaşdığını bildirib. O, ölkəsinin beynəlxalq  dolayısı ilə faydalanıb. Hava Limanının işə
     səviyyədə də milli maraqlarını daim inamla  düşməsi Qara dəniz sahili ölkələri ilə hava
     müdafiə etdiyini söyləyib: «Türkiyənin  nəqliyyatı və gəmi-bərələrlə daşımalar və
     ikiəsrlik demokratiya və inkişaf yolu öz  turizm üçün böyük imkanlar yaradır. İlkin
     tarixi, həm də bütün dost və qardaşları,  məlumata görə, yeni hava limanı region
     bölgəsi üçün böyük bir uğur hekayəsidir.  ölkələri ilə əlaqələri gücləndirməklə ölkə
                         iqtisadiyyatına əlavə 1,2 milyard dollar
                         dəyər gətirəcək.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18