Page 14 - sehifeler_Layout 1
P. 14

12   ИШDЦNYAМЫЗ  —  {YANVAR-MAY 2022}

     MÜSAHİBƏ                                     KOBİA-nın İdarə
                                     Heyətinin sədri
                                     Orxan Məmmədov

                        KOBİA:


     “KİÇİK VƏ ORTA BİZNESƏ


           DƏSTƏK ÜÇÜN YENİ

          ALƏTLƏR ÜZƏRİNDƏ


               İŞLƏR APARILIR”     Azərbaycanda kiçik və orta biznesin vəziyyəti, bu sahədə dövlətin dəstək
     tədbirləri, problemlər və onların həlli üçün aparılan işlərlə bağlı “İş Dünyamız”ın
     suallarını Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin
     sədri Orxan Məmmədov cavablandırır                    - Orxan müəllim, KOBİA-nın əsas fəa- hazırlanmış “Azərbaycanda biznes mühiti
                   liyyət istiqamətləri hansılardır və 2021-ci  - 2021” hesabatında Avropa şirkətlərinin
                   ildə əldə edilən nəticələri necə qiymət- yerli islahatlarla bağlı cavablarında KOBİA
                   ləndirirsiniz?             öz mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə yax-
                    - Məlum olduğu kimİ, Azərbaycan   şılaşdıraraq ilk beşlikdə yer alıb. Hesa-
                   Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin  batda xarici investorlar KOBİA tərəfindən
                   İnkişafı Agentliyi (KOBİA) mikro, kiçik və  KOB-ların dəstəklənməsi məqsədilə tətbiq
                   orta sahibkarlara və öz biznesini qurmaq  olunan dəstək və xidmətləri səmərəli və
                   istəyən şəxslərə informasiya, məsləhət,  faydalı hesab ediblər.
                   hüquqi yardım, maraqların müdafiəsi,
                   maliyyə resurslarına və satış bazarlarına  - 2022-ci ildə KOB-ların inkişafı ilə
                   çıxış, dövlət və özəl qurumlarla əlaqələn- bağlı hansı hədəflər və tədbirlər nəzərdə
                   dirmə kimi xidmətlər göstərir. Eyni za- tutulur?
                   manda KOBİA biznes üçün vacib olan     - 2022-ci ildə də KOB-ların ölkə iqti-
                   daxili bazar araşdırmasının aparılmasına  sadiyyatında rolunun və rəqabət qabiliy-
                   maliyyə dəstəyi göstərir, KOB-lara qrant  yətinin artırılması, eləcə də onlara dəstək
                   ayırır, «Startap» şəhadətnaməsi təqdim  üçün həm mövcud mexanizmlərin geniş-
                   edir. Həmçinin, kiçik və orta biznesin satış  ləndirilməsi, həm də yeni alətlərin tətbiqi
                   imkanlarının genişlənməsi və bazara çıxışı  üzrə işlər aparılır. “Azərbaycan Respub-
                   üçün sərgilərdə iştiraka, ticarət şəbəkələ- likasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
                   rinə çıxışına dəstək göstərir. Bu istiqamət- Agentliyinin 2021-2025-ci illər üzrə əsas
                   lərdə 2021-ci ildə Agentliyin apardığı işləri  icra göstəriciləri”nə əsasən KOB-ların
                   müsbət qiymətləndiririk.        “G2B” və “B2B” xidmətlərinə, bazarlara,
                    Məhz bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq  maliyyəyə, bilik və innovasiyalara çıxışı-
                   2021-ci ildə mikro sahibkarların ümumi  na dəstək, KOB mühitinin təkmilləşdiril-
                   dövriyyəsi üzrə 31%, kiçik sahibkarlıq üzrə  məsi, institusional inkişafı üzrə tədbirlər
                   79%, orta sahibkarlıq üzrə isə 139% artım  müəyyən olunub. Belə ki, sahibkarlara
                   qeydə alınıb. Avropa İttifaqının dəstəyi ilə  vahid məkanda dövlət və özəl xidmət-
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19